Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ (Predávajúci) sa zaväzuje, že bude od kupujúceho (súkromná osoba) vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (Meno a Priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu) .

Kupujúci prehlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich na svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo po prihlásení sa v on-line režime na web stránke internetového obchodu.

TRAK, s.r.o. © 2017